سامانه رسيدگی به شكايات-شركت پشتيباني امور دام كشور






شکايت جديد ايجاد کنيد


لطفا شکايات خود را کامل توضيح دهيد-براي تغيير شکايت قبلي اينجا کليک کنيد

شکايت جديد ايجاد کنيد

وضعيت شکايت خود را بررسي کنيد


ما تمام شکايات شما باجوابي آنها را در اينجا ذخيره ميکنيم

وضعيت شکايت خود را بررسي کنيد



Please Wait!

Please wait... it will take a second!