عرضه جوجه یکروزه مادر

 کد خدمت : 13022456118

 

شرح خدمت:

مرکز پشتیبانی طیور وظیفه تولید جوجه اجداد گوشتی نژاد آرین و فروش به واحد های مرغ اجداد گوشتی را انجام می دهد.همین طور فعالیت دیگر این مرکز تولید و فروش جوجه مادر گوشتی به واحد های مرغ مادر گوشتی می باشد.ضمنا در خصوص تامین ذخایر استراتژیک مرغ منجمد نیز می تواند نسبت به تولید جوجه یک روزه گوشتی اقدام نماید.

 

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم.دولت به کسب و کار،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:اشخاص حقیقی-حقوقی

نحوه اغاز خدمت: تشخیص دستگاه،رخداد رویدادی مشخص،فرا رسیدن زمان مشخص،تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:پروانه بهره برداری تولید مرغ گوشتی

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

فرآیندها:

 

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:02182971

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:02182972295

 

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟پروانه بهره برداری تولید مرغ گوشتی

 

 

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:اشخاص حقیقی-حقوقی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.