بالا

مناقصه خدمات و نظافت

مناقصه خدمات و نظافت(آگهی،نمونه قرارداد،شرایط عمومی و اختصاصی)