مناقصه بين المللي خريد ذرت شماره 950

باسمه تعالی

شرایط و مشخصات مناقصه عمومی )بین المللی( واردات ذرت دامی

در سال 1385  (ه. ش)

  

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت چهاد کشاورزی چمهوری اسلامی ایران ، در نظر دارد از طریق مناقصه بین المللی نسبت به خرید 60000 2  تن محموله ذرت  هر کدام با پنج درصد کم و بیش مطابق با مشخصات و شرایط زیر اقدام  نماید.

1-  شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها :

کلیه شرکتهای واجد شرایط که علاقمند به برقراری روابط تجاری با شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور می باشند موظفند :

الف -  هیچ یک از شرکت کنند گان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد ،نمیتوانند  بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب -  شرکت کنند گان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتهای  جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) ، پیشنهادهای فنی بازرگانی (پاکت ب ) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.و  سپس پاکتها را در تاریخ 6/9/85 هجری شمسی مطابق با  27/11/2006  میلادی تا پایان  ساعت اداری ( ساعت 16) ،  به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند و در جلسه ای که با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده راس ساعت 15روز شنبه  مورخ 9/10/85 در شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور واقع در تهران میدان ونک خ برزیل شرقی پلاک 28 طبقه پنجم برگزار می شود حضور یابند ،

د- هرگونه تسلیم ، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

      سپرده شرکت در مناقصه برای شرکت کنند گان خارجی باید به صورت ضمانت نامه بانکی و توسط بانک ملی ایران صادر گردد.

      واحد پول سپرده شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی )بایستی مطابق با واحد پول (یورو) کالای پیشنهاد شده باشد.

      سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی با حداقل سه ماه اعتبار قابل تمدید برای مدت نامحدود و بدون قید و شرط و برابر یک درصد بالاترین رقم پیشنهادی صادر شود.

      سپرده شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی ) برای هر مورد پیشنهادی بایستی به صورت جداگانه با ذکر نام کالا ، مبلغ (یورو) و مقدار پیشنهاد شده و با اشاره به تاریخ مناقصه صادر گردد.

      سپرده شرکت در مناقصه (P.B.G)  برنده،  پس از انعقاد قرارداد و ارائه  ضمانت نامه حسن انجام کار به میزان 10% مبلغ اعتبار اسنادی  به شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، آزاد خواهد شد و سپرده شرکت در مناقصه سایر سپرده گذاران پس از مشخص شدن نتیجه مناقصه مسترد می گردد.

 

2-    مشخصات کیفیت عمومی کالا :

            طبق جدول پیوست

3-   مبدا کالا : نوع کالا  :

 کشور : برزیل .

 ذرت درجه 2 یا بهتر

4-  مقدار کالا  /   نوع بسته بندی  :

60000   2  تن با پنج درصد کم و بیش / به صورت فله

5- دوره حمل کالا  جهت بارگیری  :

1/1/2007  لغایت 20/1/2007  

10/1/2007  لغایت 31/1/2007

6-   مقصد :

شرکت کنند گان می توانند پیشنهادات خود را براساس C&F   بندر امام خمینی براساس گزینه های زیر ارائه نمایند.

      از کلیه پیشنهاد دهندگان واجد شرایط دعوت می گردد برای حداکثر مقداری که امکان تحویل دارند در مناقصه شرکت نمایند.

      پیشنهاد براساسC&F    بندرامام ، مبلغ کرایه حمل برای کشتی ایرانی و خارجی می بایستی به صورت مجزا ذکر گردد.

 

7-   مشخصات کشتی و شرایط حمل و تخلیه در صورت انعقاد قرارداد به صورت سی انداف  فری اوت

1-7-  مشخصات کشتی

      ثبت کشتی : مطابق با 100A1 لویدز

      فروشنده موظف است نسبت به ارسال قرارداد چارتر پارتی کشتی حاوی  نرخ دمورا ژ و دیسپچ 10 روز قبل از ورود کشتی به بندر تخلیه اعلام نماید.

      سن کشتی باید زیر 15 سال باشد (کشتی خارجی) و می بایستی کلیه اسناد و مدارک دریانوردی معتبر را در طول سفر به همراه داشته باشد .

(موارد استثنا  بایستی به تائید خریدار برسد.)

v     کشتی می بایستی شرایط مناسب جهت بارگیری  محمولات فله ای ، تحویل  و عملیات تخلیه کالا را دارا باشد.

v     درب انبارهای کشتی می بایستی نسبت به آب نفوذ ناپذیر باشد.

v     ظرفیت کشتی های پیشنهادی جهت حمل محمولات مورد اشاره می بایستی حدوداً 63000 متریک تن باشد.

     توجه : نام و مشخصات کشتی باید 15 روز قبل از ورود کشتی به بندر بارگیری   به اطلاع شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور برسد.

v     تاریخ تقریبی ورود کشتی به بندر تخلیه بایستی به ترتیب  15 روز ، 10 روز و 5 روز و 48 ساعت قبل از ورود کشتی به بندر تخلیه رسماً به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور اعلام گردد.

v     انتقال  محموله از یک کشتی به کشتی دیگر مجاز نمی باشد .

اعلامیه آمادگی کشتی می بایستی در ساعات اداری روز کاری (شنبه  تا چهارشنبه ساعت 30/7 تا 14 و پنج شنبه 30/7 تا 13) چه در بندر باشد یا نباشد در اسکله باشد یا نباشد ، در قرنطینه باشد یا نباشد ، ترخیص شده باشد یا نشده باشد (WIPON WOBON WOFPON WCCON) به نمایندگی این شرکت در بندر تخلیه  ارائه شود . اگر اعلامیه آمادگی قبل از ظهر (تا ساعت 12) ارائه شود. زمان مجاز ساعت 5 بعداز ظهر همان روز آغاز خواهد بود و اگر اعلامیه آمادگی بعد از ساعت 12  ارائه شود شروع زمان مجاز ساعت 8 صبح روز بعد خواهد مشروط به اینکه کشتی از هر حیث آماده برای تخلیه باشد.

v     زمان مجاز براساس روز کاری با شرایط آب و هوایی مناسب (24 ساعت متوالی) محاسبه خواهد شد. بعدازظهر پنج شنبه ، روز جمعه و تعطیلات رسمی حتی اگر عملیات تخلیه انجام شود  مستثنی می باشد.

v     بعد از ظهر پنج شنبه و روز جمعه از 12 ظهر پنج شنبه شروع می شود و تا 8 صبح شنبه ادامه می یابد.

v     تعطیلات رسمی از ساعت 12 روز قبل از تعطیلات شروع و ساعت 8 صبح روز بعد از تعطیل رسمی ادامه می یابد.

v     نرم تخلیه 8000 تن متریک در هر روز کاری با شرایط آب و هوایی مناسب می باشد .

(موارد استثنا در صورت تایید خریدار بلامانع است .)

 8-   زود کرد / دیر کرد (دموراژ و دیسپچ) :

 

فرشنده موظف است نرخ دموراژ و دیسپچ را طبق چارتر پارتی 10 روز قبل از ورود کشتی به بندر تخلیه  به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور رسما"  بصورت مکتوب اعلام نماید،  چنانچه چارتر پارتی دریافت نشود حداکثر نرخ محاسبه دموراژ 15000 یورو می باشد و نرخ براساس نظر این شرکت خواهد بود.

(موارد استثنا در صورت تائید خریدار بلامانع است .)

 9-    ضمانتنامه حسن انجام کار :

فروشنده موظف است ظرف ده  روز کاری بعد از انعقاد قرارداد خرید (اعلام پذیرش پیشنهاد از سوی خریدار) ضمانتنامه حسن انجام کار بدون قید و شرط و قابل تمدید برابر با 10 درصد مبلغ قرارداد از طریق بانک ملی ایران در تهران به نفع شرکت پشتیبانی امور دام کشور صادر  نماید. ضمانت نامه مورد اشاره تا سه ماه بعد از پایان حمل معتبر خواهد بود و در صورت نیاز قابل تمدید برای سه ماه باشد. در صورتیکه فروشنده ظرف مدت مقرر، قادر به استقرار ضمانتنامه حسن انجام کار نگردد، خریدار می تواند بدون نیاز به مراجع قضایی و با تشخیص خود نسبت به ضبط تمامی و یا بخشی از سپرده شرکت در مناقصه و یا ضمانتنامه حسن انجام مربوط به این خرید ، اقدام نماید.

 

10-   بازرسی

      بازرسی کمی و کیفی کالا می بایستی در بندر بارگیری و در زمان بارگیری توسط شرکت بازرسی که از طرف شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور  تعیین می شود صورت پذیرد و گواهی مربوطه می بایستی صادر گردد.

      صورتحساب بازرسی به حساب فروشنده خواهد بود.

      شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور  این حق را دارد که نماینده (گان) خود را جهت بررسی وضعیت کمی و کیفی کالا به محل بارگیری اعزام نماید. در این صورت فروشنده موظف است شرایط و تسهیلات مناسب را جهت بازرسی و بازدید از همه مراحل تولید ، انبار کردن و حمل و نقل و بارگیری فراهم نماید.

      علاوه بر بازرسی کالا در مبدا مجددا در بندر تخلیه با حضور نمایندگان فروشنده  و خریدار نمونه برداری مشترکی از محموله صورت می پذیرد. از 4 نمونه مهر و موم شده دو نمونه به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور  تحویل داده می شود. یک نمونه به شرکت فروشنده و نمونه آخر به یک آزمایشگاه معتبر که توسط شركت پشتيباني امور دام كشور انتخاب شده است تحویل می گردد. در صورتیکه نتیجه آزمایش از سوی فروشنده مورد اعتراض باشد نمونه دیگری که نزد شرکت می باشد به یک آزمایشگاه معتبر بین المللی که مورد تائید طرفین باشد ارسال خواهد شد و نتیجه نهایی برای طرفین تعهد آور خواهد بود.

 

11-  شرایط پرداخت :

پس از دریافت ضمانتنامه حسن انجام کار به منظور پوشش مبلغ قرارداد ، شرکت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال ، برگشت ناپذیر و تائید نشده به نفع  فروشنده  از طریق یکی از بانکهای تجاری ایران (کشاورزی ملت- تجارت سپه) به انتخاب خریدار  اقدام خواهد نمود که وجه مزبور در برابر ارائه اسناد حمل ذیل قابل پرداخت می باشد.

   قاکتور تجاری (با ذکر نرخ کرایه حمل) صادر شده توسط فروشنده که نسخه اصل آن به تائید اتاق بازرگانی و سفارتخانه / کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور ذینفع رسیده باشد.

   سیاهه حمل صادر شده توسط شرکت حمل کننده و یا نماینده آن در قراردادهای سی اند اف (فری اوت) که اصل آن به تائید / گواهی اتاق بازرگانی رسیده باشد.

   گواهی مبدا صادر شده توسط اتاق بازرگانی که اصل آن به تائید / گواهی سفارتخانه/ کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد.

    گواهی بازرسی کمیت و کیفیت کالا صادر شده تحت مفاد  و شرایط بازرسی مندرج در این متن که اصل آن به تائید گواهی اتاق بازرگانی در کشور مبدا بارگیری رسیده باشد.

   سری کامل بار نامه (ها) بی عیب و نقص با مشخصه شماره تعرفه کالا،  کرایه حمل پرداخت شده تا مقصد در قراردادهای سی اند اف و کرایه حمل قابل پرداخت طبق چارتر پارتی

   گواهی موارد رادیو اکتیو (طبق موارد اشاره شده تحت مشخصات فنی کالا)

   رسید پست بین المللی هوایی که تائید می کند نسخ غیر قابل معامله اسناد حمل به جهت تحویل سریع به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور  به آنها تحویل داده شده است .

   تمامی اسناد مورد نیاز در دو  نسخه اصل و سه نسخه کپی تهیه می شوند. به جز سیاهه تجاری فروشنده که باید در یک نسخه اصل و چهار نسخه کپی  و بارنامه در سه نسخه اصل تهیه گردد.

   شماره اعتبار اسنادی  و نام شرکت بعنوان صاحب کالا بایستی در کلیه اسناد قید گردد.

   تغییر در تعداد نسخ و یا نوع اسناد درخواستی در صورت تائید خریدار بلامانع است .

   بیمه کالا توسط شرکت صورت گرفته و هزینه آن نیز بر عهده شرکت می باشد. نام بیمه گر کالا بایستی بر روی تمامی اسناد قید گردد.

12-   قوه قهریه (فورس ماژور) :  

موارد ذیل جز قوه قهریه محسوب می شود.

v جنگ

v  اعتصاب

v  مشیت الهی که خارج از کنترل بشر است

14-   حل و فصل و اختلافات  :

معمولا اختلافات بصورت مسالمت آمیز حل و فصل می گردند، در غیر اینصورت و در نهایت بایستی منحصرا در دادگاههای ایرانی طبق مقررات و قوانین ایران حل و فصل گردند.

15-  سایر شرایط  :

      محل تولید کالا (کشور تولید کننده) بایستی صراحتا قید گردد. (برزیل کانادا )

      فروشندگان متعهد می شوند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان شاغل دولت در معاملات دولتی نمی باشند.

      فروشندگان بایستی که تعهدات خود در قرارداد درخصوص فروش کالای مورد نظر در این مناقصه شخصا و بطور مستقیم عمل نمایند چرا که انتقال آن به سایر افراد به صورت وکالت ، نمایندگی وثیقه و یا هر شکل دیگر معتبر نبوده و مسئولیت بروز عواقب ناشی از آن کاملا برعهده فروشنده می باشد.

      تمدید دوره حمل ، تنها در صورت موافقت خریدار و فقط برای مدت مورد نیاز به تشخیص خریدار انجام خواهد گرفت .

 

   ملاحظات :

v     بارنامه چارتر پارتی مورد قبول است هرچند در صورت بروز هرگونه اختلاف و مغایرت میان قرارداد خرید و بارنامه و یا چارتر پارتی ، بایستی به  قرارداد استناد نمود.

v     ارائه اسناد شخص ثالث بجز فاکتور تجاری فروشنده ، جهت معامله قابل قبول می باشد.

v     پرداخت هرگونه مبلغی بعنوان کمیسیون به هر شخص و یا شرکتی از سوی فروشنده غیر مجاز می باشد.

v     کلیه هزینه های بانکی خارج از ایران بر عهده فروشنده می باشد.

v     کلیه هزینه های درج آگهی مربوطه به عهده برنده (گان) مناقصه می باشد.

v     شرایط مناقصه جزء لاینفک قرارداد خرید فی مابین محسوب می شود. درصورت بروز هرگونه مغایرت میان محتوای متن مناقصه و قرارداد ، محتوای قرارداد، قابل استناد میباشد

v     در مواردی که قرارداد از طریق تبادل دورنگار بین طرفین منعقد می شود ، فروشنده موظف است اصل دورنگار را ظرف 7 روز پس از انعقاد قرارداد به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور  ارائه نماید.

v     پیشنهاد دهندگان فقط می توانند پیشنهادات خود را براساس واحد ارزی یورو ارائه نماید.

 

شرکت پشتبیانی امور دام کشور

 

جدول کیفیت عمومی خرید ذرت جهان با ذکر مبداء

کیفیت                                         مبداء

                                        

برزیل

آرژانتین

چین

بازارمشترک اروپا

اروپای شرقی

مناسبترین شرایط خرید

 

 

 

دانه های صدمه دیده

حداکثر / درصد

 

Total damaged

Kernel % max

4%

دانه های صدمه دیده از حرارت (by heat)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

دانه های حشره زده

(by inseet)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

0

دانه های چروکیده

(by wrinkle)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

دانه های سرما زده (frostbitten)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

0

 

دانه های نارس (Unripe)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

0

دانه های سوخته(Burnt)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

دانه های لاغر (Thin)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

0

دانه های تغییر رنگ یافته

(Decoloured)

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

0

دانه های شکسته   حداکثر/درصد   Broken Kernel %max

3

3

3

5/1

4

1

مواد خارجی       حداکثر/درصد Foreign Matter % max

2

2

3

5/1

5/2

5/1

رطوبت              حداکثر/درصد     Moisture %max

14

14

14

14

14

13

آفلاتوکسین         حداکثر/ Aflatoxin totlal           ppm

20

20

20

20

20

0

هکتولیتر            حداقل /کیلوگرم  Test Weight Min/Kg

70

70

67

68

68

74 به بالا

 

-        منظور از دانه های صدمه دیده تغییر رنگ دانه ناشی از حرارت دستگاه ذرت خشک کن ، حشره زده ، چروکیده ، سرمازده، نارس، سوخته و لاغر می باشد.

-        با توجه به تغییرات شرایط نهادها در بازار جهانی پیشنهاد می گردد جدول فوق هر سه ماه یکبار توسط کارشناسان مورد تحدید قرار گیرد.

-        تهیه و تنظیم توسط اداره کل کنترل کیفی